فایل word طراحي و پياده سازي نرم افزاري براي شبيه سازي مدارهاي الکتريکي با روش حل زمان واقعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و پياده سازي نرم افزاري براي شبيه سازي مدارهاي الکتريکي با روش حل زمان واقعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش شبیهساز مدار جدیدی به نام شمارا مخفف شبیه ساز مدارهای الکتریکی بر اساس رفتار الکترونها( به زبانBALTAM تولید شده تا بتوان توسط آن انواع مدارهای حاوی قطعاتی با مشخصه دلخواه را شبیه سازی کرد. هدف اصلی از ایجاد این نرمافزار، الهامگیری از طبیعت و رفتار الکترونها در مدارهای الکتریکی و همچنین با رویکرد حجم کم کد برنامه و آموزشی بودن آن میباشد.بر مبنای این نکته که در مدارهای الکتریکی از لحظه اعمال جریان به مدار تا رسیدن به حالت پایداری، مدت زمانی ولو ناچیز نیاز هست؛ شمارا شروع به حل مدار میکند و با یک الگوریتم کنترلی سعی در برقرار نگه داشتن KCL در گرهها مینماید. کنترلر مورد استفاده برای این منظور از نوع انتگرالی بوده و ابتدای برنامه یک شناسایی از رفتار گرههای مدار صورت گرفته و ضرایب انتگرالگیر به صورت خودکار تعیین میشود

لینک کمکی