فایل word عوامل موثردرمديريت دانش و تسهيل نوآوري ازديدگاه مديران بانک مسکن شهرتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثردرمديريت دانش و تسهيل نوآوري ازديدگاه مديران بانک مسکن شهرتهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف عوامل مؤثر در مدیریت دانش و تسهیل نوآوری از دیدگاه مدیران بانک مسکن شهرتهران با روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی در جامعه آماری کلیه مدیران بانک مسکن شهر تهران انجام شده است. با روش نمونه گیری طبقه ای، حجم نمونه از بین تعداد کل جامعه آماری ) 066 نفر(، با محاسبه از طریق فرمول کوکران برابر با 036 نفر بدست آمده است. با ابزار پرسشنامه ای که به کمک و نظر اساتید توسطمحقق طرح شده است و دو وضعیت مطلوب و موجود مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دادند: چهار عامل از مدیریت دانش که بر نوآوری تأثیر داشتند، شناسایی و نامگذاری شد. طبق نتایج به دست آمده ازتحلیل عاملی اکتشافی، هریک از عامل ها و سوالات به ترتیب چنین بدست آمد: عامل 1 حیطه مربوط به اثرگذاری تسهیم دانش بر نوآوری، عامل 0 اثرگذاری استفاده بهینه از دانش بر نوآوری، عامل 3 اثرگذاری به کارگیری دانش بر نوآوری، عامل 4 اثرگذاری یادگیری از دانش بر نوآوری. همچنین دریافت شد: میانگین به دست آمده در خصوص اثرگذاری تمامی عوامل مرتبط با مدیریت دانش بر تسهیل نوآوری سازمانی)در وضع مطلوب( بر عوامل از میانگین نظری بیشتر است و تمامی مقادیر T درسطح P0.01 معنادار است بنابراین عوامل مرتبط با مدیریت دانش اثر زیادی بر تسهیل نوآوری در سازمان )در وضع مطلوب( خواهند داشت. میانگین به دست آمده در خصوص اثرگذاری تمامی عوامل مرتبط با مدیریت دانش بر تسهیل نوآوری سازمانی)در وضع موجود( از میانگین نظری کمتر است و مقادیرT در مولفه های اشتراک دانش و استفاده از دانش در سطحP0.05 و در مؤلفه های کاربرد موثر دانش و یادگیری از دانش در سطحP0.01 معنادار است مقایسه میانگین تمامی عوامل مرتبط با مدیریت دانش موثر بر تسهیل نوآوری سازمانی در وضع موجود با وضع مطلوب نشان می دهد که میانگین نمرات در وضع موجود )در تمامی مولفه ها( از میانگین وضع مطلوب پایین تر است

لینک کمکی