فایل word عيب يابي سنسورها درشبکه هاي بي سيم بااستفاده ازسيستم فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عيب يابي سنسورها درشبکه هاي بي سيم بااستفاده ازسيستم فازي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه در بسیاری از صنایع و یا ساختمان ها با توجه به مسئله صرفه اقتصادی سعی مس شود از رنج قیمتی ارزان و یا متوسط این سنسور ها استفاده شود.در این صنایع به دلیل وجود اغتشاش حاصل از فرایند، به اینسنسور ها همواره آسیب زده می شود و باعث خرابی این سنسور ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه کلیه فرامین کنترلی و نظارتی با توجه به اطلاعات ارسالی از این سنسور ها صورت می گیرد، لذا لازم است کهسنسورهای خراب به موقع شناسایی گردند. در این پروژه به کمک روش های هوشمند فازی و عصبی به طراحی سیستم تشخیص خطا برای این سنسورها پرداخته می شود. توضیح اینکه سعی می شود به کمک اطلاعات سایرسنسور های همسایه عملکرد سنسور مورد نظر ارزیابی گردد و در صورت وجود خطا در سنسور آن را شناسایی نمایند. در پایان به کمک سیستم های بازگشتی 1 هوشمند دو روش بازگشتی فازی و بازگشتی عصبی پیشنهاد می گردد که دارای عملکرد بهتری از دو روش فازی و عصبی باشند

لینک کمکی