فایل word کارآيي پدافند غيرعامل در توسعه پايدار شهر دورود با تاکيد بر زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کارآيي پدافند غيرعامل در توسعه پايدار شهر دورود با تاکيد بر زلزله :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پدافند غیرعامل شهری یکی از مهم ترین مقولاتی است که می تواند با استفاده از امکانات زیرساختی شهردر مواجهه با بحران ها، باعث کاهش خسارات، مشکلات و آسودگی خاطر شهروندان و از طرفی افزایشامنیت مالی و جانی و در نتیجه کمک به توسعه پایدار شهری گردد. زلزله که از مهم ترین بلایای طبیعی می باشد، لرزش و جنبش زمین است که به علت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل هایپوسته ی زمین در مدتی کوتاه روی می دهد. شهر دورود در شمال شرقی استان لرستان با وسعت حدود 1551 هکتار دارای جمعیتی حدود 99 هزار نفر می باشد. این شهر در ردیف شهرهای با خطر وقوع زلزلهبسیار زیاد قرار گرفته است] 1[. بر این اساس می توان گفت برنامه ریزی پدافند غیرعامل در مقابله با زلزله در شهر دورود و توجه مدیران شهر به این موضوع، جهت کاهش تلفات انسانی و مالی و توسعه پایدار شهراهمیت ویژه ای خواهد داشت. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی، با استناد به طرح جامع شهر دورود و برداشت های میدانی است. در ابتدا فرضیه های پژوهش مطرح شده و پس از آن موقعیت جغرافیایی شهر دورود عنوان شده است. سپس ضمن بیان سابقه لرزه خیزی منطقه، مراکز موجود امداد و نجات شامل بیمارستان ها، هلال احمر، پمپ های بنزین و مراکز آتش نشانی مشخص و معرفی گردیده اند. درنهایت با در نظر گرفتن شعاع دسترسی استاندارد مراکز پدافندی و پس از بررسی فرضیه ها، هدف اصلیاین پژوهش که مکانیابی مراکز جدید امداد و نجات می باشد در قالب پیشنهادات بیان گردیده است. پراکنش مناسب مراکز امداد و نجات باعث کاهش خسارات مالی و جانی پس از زلزله و اختصاص بهینه منابع مالی به احداث مراکز مورد نیاز جدید و در نهایت کمک به توسعه پایدار این شهر می گردد.

لینک کمکی