فایل word کاربرد الگوي نيازسنجي اختلافي در تحليل نگرش گلخانهداران شهرستان يزد پيرامون دانش مديريت منابع انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد الگوي نيازسنجي اختلافي در تحليل نگرش گلخانهداران شهرستان يزد پيرامون دانش مديريت منابع انرژي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با استفاده از الگوی اختلافی به بررسی و تحلیل نگرش گلخانهداران پیرامون دانش موجود و مطلوب مدیریت منابع انرژی در نظامهای گلخانهای شهرستان یزد پرداخته است. جمعیت مورد مطالعه گلخانهداران تولیدکننده خیار داربستی در سال زراعی 92-91 بودند که با نمونهگیری طبقهای متناسب 322 واحد آنان انتخاب و با ابزار پرسشنامه پیمایش شدندبرای تأیید روایی صوری پرسشنامه گروهی از متخصصان بخش ترویج و آموزش کشاورزی و بخش جامعهشناسی و برنامهریزی دانشگاه شیراز آن را بازبینی نمودند و نظرات اصلاحی خود را پیشنهاد دادند. به منظور تعیین پایایی شاخصهای دانشموجود و مطلوب ادراک شده گلخانهداران و اصلاح پرسشنامه نیز با انجام یک مطالعه راهنما پایایی آنها با روش ضریب آلفای کرونباخ سنجیده و در دامنه0/79-0/76 گزارش شد. مقاله حاضر ضمن مرور الگوهای نیازسنجی و مطالعات تجربی پیرامون نیازهای دانشی و آموزشی کشاورزان نشان میدهد که شکاف دانشی معنادار و قابل ملاحظهای T=209/25 ، P=0/001 بین دانش موجود و مطلوب گلخانهداران پیرامون مدیریت منابع انرژی وجود دارد. لذا، پیشنهادهای لازم جهت تدوین تمهیدات و برنامهریزی و اجرای پروژههای آموزشی برای پرنمودن شکاف دانشی توسط مسئولان و سیاستمداران سازمان جهاد کشاورزی ارائه شده است.

لینک کمکی