فایل word کنترل وضعيت ماهواره مبتني بر کنترل پيشبين با عملگرهاي مغناطيسي و چرخ عکس العملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل وضعيت ماهواره مبتني بر کنترل پيشبين با عملگرهاي مغناطيسي و چرخ عکس العملي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله مساله کنترل وضعیت یک ماهواره با بکارگیری سه عملگر مغناطیسی و یک چرخ عکسالعملی مدنظر قرار گرفته است. کنترلکننده پیشبین با در نظر گرفتن محدودیت حاصل از میدان مغناطیسی زمین طراحی شده است. یکی از موانعبکارگیری عملی کنترل پیشبین حجم بالای محاسبات است که در این پژوهش برای کاهش حجم محاسبات از توابع لاگر در طراحی کنترلکننده پیشبین استفاده شده است. نتایج شبیهسازی امکانپذیری این روش و برتری آن را نسبت به کنترلکننده تناسبی مشتقگیر نشان میدهد. همچنین تأثیر تغییر پارامترهای طراحی بر عملکرد کنترلکننده پیشبین بررسی شده است

لینک کمکی