فایل word محاسبه تراوايي در چاه هاي فاقد مغزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محاسبه تراوايي در چاه هاي فاقد مغزه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از روشهای تخمین تراوایی استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی است. یک واحد جریان هیدرولیکی، مربوط به حجمی از سنگ مخزن است که به طور عمودی و جانبی پیوسته بوده و قابل پیشبینیباشد و خصوصیات زمینشناسی و پتروفیزیکی تاثیرگذار بر روی جریان سیال در درون آن ثابت است و به طور مشخص از سایر حجمهای سنگ متفاوت میباشد. هدف از بررسی ویژگیهای مخزنی، مشخص کردن توزیعشاخصهای پتروفیزیکی مانند، تخلخل، تراوایی ودرجه اشباع است. روابط تخلخل _ تراوایی می توانند در چارچوب واحدهای جریان هیدرولیکی به منظور تعیین سنگ های مخزنی ناهمگن به کار گرفته شوند. در این مطالعه از روش شاخص منطقه جریانی برای تعیین تعداد گروه های سنگی استفاده می شود

لینک کمکی