فایل word محاسبه تراوايي در چاه هاي فاقد مغزه با استفاده از مفهوم واحدهاي جريان هيدروليکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محاسبه تراوايي در چاه هاي فاقد مغزه با استفاده از مفهوم واحدهاي جريان هيدروليکي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

در این مطالعه از روش شاخص منطقه جریانی برای تعیین تعداد گروه های سنگی استفاده می شود، در این پروژه سعی شده است که روش هایی مانند آنالیز احتمال نرمال، آنالیز مرتبه ای )خوشه ای( برای تعیین گروه های سنگی استفاده شود. سپس بااستفاده از شاخص میانگین مربوط به هرگروه سنگی، برای کل دادهها، تراوایی جدیدی تخمین زده شود که از نظر دقت بسیار به تراوایی مغزه نزدیک باشد. تعیین ضرایب همبستگی در روش آنالیز نرمال R2=0.9737 , درروش R2=0.9786SSE به دست آمده که این خود نشان از انتخاب درست تعداد واحدهای جریان می باشد. پس از اطمینان از تعیین دقیق تعداد واحدهای جریان و محاسبه تراوایی جدید با رگرسیون بسیار بالا، تراوایی در چاه فاقد مغزه محاسبه شد. ضریب همبستگی تراوایی محاسبه شده در چاه فاقد مغزهR2=0.65که نتیجه بسیار خوبی می باشد.

لینک کمکی