فایل word مدل سازي تحليلي يک موتور القايي خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي تحليلي يک موتور القايي خطي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

باتوجه به اینکه حرکت اکثرماشین آلات صنعتی به صورت خطی انجام میشود درموتورهای دوار برای تولید حرکت خطی نیاز به مبدلهای مکانیکی میباشد موتورهای خطی نسل جدیدی از ماشینهای الکتریکی هستند کهدرآنها نیرووحرکت خطی بدون هیچ واسطه مکانیکی ومستقیما توسط میدانهای مغناطیسی تولید میشود دربین انواع موتورهای خطی موتورهای القایی خطی بدلیل ساختارساده ای که دارند بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.یکی از ویژگیهای متمایز در موتورهای القایی خطی وجود نیروی جاذبه بین اولیه و ثانویه علاوه بر نیروی بیشرانه است. این نیرو باعث می شود زمان پاسخ سیستم و تلفات توان در موتور القایی خطی افزایش یابد.در این مقاله بااستفاده از تحلیل کامل ریاضی، روابط حاکم بر آن و مدل دینامیکی موتور خطی، نیروی بیشرانه و نیروی جاذبه در موتورهای القایی خطی به صورت مستقل ارایه شده است و اندوکتانس سیستم در هنگام کار در نواحی مختلف موتور مورد بررسی قرار گرفته است و روش بهینه طراحی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود عملکرد درایو موتور القایی خطی ارایه شده است.

لینک کمکی