فایل word مديريت استزاتژيک منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت استزاتژيک منابع انساني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه برای پاسخگویی به چالشهای رقابتی پیشروی سازمان ها و دستیابی به اهداف و بقا و سودآوری درجهان پویای کنونی یکی ازمولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها متمرکز شدن بروظیفه مدیریت استراتزیک منابع انسانی است هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی ایجادچشم اندازی است که باآن مسائل اساسی مرتبط باکارکنان مشخص میشود ازاین رو باتوجه به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید درسازمان ها دراین مقاله ابتدا به بیان تاریخچه و مفهوم مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و درادامه با مطرح نمودن مفهوم و ارایه مدلهایی ازمدیریت استراتژیک منابع انسانی به بحث مدیریت استراتژیک منابع انسانی می پردازیم

لینک کمکی