فایل word مديريت بهينه سازي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب جهت کاهش آلودگي پساب هاي خانگي با استفاده از لجن فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت بهينه سازي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب جهت کاهش آلودگي پساب هاي خانگي با استفاده از لجن فعال :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پساب خانگی دارای آلودگی بیولوژیکی و فیزیکی بالائی بوده که ناشی از تخلیه مواد آلی و ومعدنی است. این پژوهش با هدف بررسی سیستم متعارف لجن فعال در کاهش بار آلودگی پساب خانگی در آزمایشگاه شرکت مهندسی آب و فاضلاب شهرستان اراک در دو بخش انجام گرفت. دربخش اول اثرات 10 ، 20 ، 30 درصد حجمی حجمی لجن فعال بر پارامترهای تصفیه برای حجم مشخص – 500 میلی لیتر پساب در 5 زمان هوادهی )3 ، 6 ، 12 ، 24 ، 36 ( ساعت ارزیابی گردید. در بخش دوم حضور محلول 30 درصد حجمی حجمی لجن فعال به مدت – 24 ساعت کشت انجام گردید و سپس هوادهی به مدت 5 / 4 ، 9 ، 15 ، 18 ساعت انجام شد و پارامترهای مورد نظر اندازه گرفته شد. نتایج مشخص نمود که در بخش اول زمان هوادهی، حجم لجن فعال و اثر متقابل آن ها برای BOD5 ، کدورت و MLSS در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید ولی برای pH فقط اثرزمان هوادهی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. کمترین BOD5 در 12 ساعت هوادهی و محلول 30 درصد لجن فعال اندازه گیری گردید وبیشترین مقدار این متغیر در کمترین حجم لجن و بیشترین زمان هوادهی ) 10 درصد و 36 ساعت ( ثبت شد. در بخش دوم آزمایش تجزیه واریانس اثر زمان برای BOD5 در سطح احتمال 1 درصد معنی دار نشان داد ولی برای میزان کدورت و pH پساب اثر آن معنی دار نگردید. در این تحقیق به وسیله فعالیت میکروبی لجن فعال توانستیم مقدار آلودگی پساب خانگی را به مقدار زیادی کاهش دهیم. BOD5 پساب خانگی در حد بالایی نسبت به استاندارد مجاز قرار داشت و هوادهی لجن فعال آن را کاهش داد.

لینک کمکی