فایل word مديريت توانمندسازي نيروهاي اداري و ايجادانگيزه و نگهداشت نيروي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت توانمندسازي نيروهاي اداري و ايجادانگيزه و نگهداشت نيروي انساني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

مدیریت منابع انسانی به عنوان عامل انسجام افق سازمان ازسویی به مثابه یک استراتژی موثر قابل پیگیری است و ازسوی دیگر نیز به عنوان شرط موفقیت استراتژیهای دیگر نیز مطرح است منابع انسانی به عنوان یک منبع و سرمایه انسانی موجود وواحد سرمایه های چهارگانه فیزیکی فکری اجتماعی و عاطفی است که مدیریت منابع انسانی میتواند درفرایندی مدیریت شونده انباشت این سرمایه ها و به کارگیری آنها را میسرسازد ازانجا که اقدامات نگهداری مکمل سایراقدامات و فرایندهای نظام مدیریت منابع انسانی است لذا اثرات رضایت نیروی کار درنگهداشت نیروی انسانی بررسی و پیشنهادات کاربردی نیز دراین خصوص ارایه گردید نتایج نشان داد حتی اگرعملیات کارمند یابی انتخاب انتصاب اموزش و سایراقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود نیز بدون توجه کافی به امرنگهداری نتایج حاصل ازاعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود لذا بارویکردی مدیریت یبه مسئله جذب و نگهداشت نیروی انسانی درسطح سازمان نگریسته شده است

لینک کمکی