فایل word آناليز حساسيت پارامترهاي موثر درانتخاب روشهاي آبياري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: دشت بروجرد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آناليز حساسيت پارامترهاي موثر درانتخاب روشهاي آبياري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: دشت بروجرد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

انتخاب مناسب ترین روش آبیاری برای شرایط منطقه ای مشخص یک مسأله تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است. این تحقیق باهدف آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر روشهای آبیاری در منطقه دشت بروجرد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجامگردید. بدین منظور عوامل موثر بر انتخاب سیستم های آبیاری به دو دسته عوامل طبیعی وغیرطبیعی به عنوان معیار تقسیم شدند پس بر اساسمعیارهای تعریف شده زیرمعیار وگزینه معرفی شدند و به درخت سلسله مراتبی ترسیم گردید. با استفاده از این درخت ووزن هایتعریف شده در روش سلسله مراتبی پرسشنامه طراحی ،توزیع وتکمیل گردید نتایج به نرمافزار Expert Choice منتقل ووزن نهایی معیارها وزیرمعیارها استخراج گردید. نتایج نشان دادند که وزن نهایی عوامل طبیعی وغیرطبیعی به ترتیب 0/645 و 0/355، می باشد. در بین زیرمعیارهای بررسی شده 0/233 ئ 0/127 9 به ترتیب بیشترین وکمترین وزن نهایی را دارا می باشد. گزینه های مورد بررسی شامل روش آبیاری سطحی وروشهای مختلف تحت فشار بود که بیشترین وکمترین وزن به روشهای آبیاری سطحی و قرقرهای اختصاص یافته است.

لینک کمکی