فایل word آناليز و بررسي تغييرات مکاني کيفيت آب زيرزميني دشت قروه براي مصارف کشاورزي با استفاده از GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آناليز و بررسي تغييرات مکاني کيفيت آب زيرزميني دشت قروه براي مصارف کشاورزي با استفاده از GIS :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از آنالیز پارامترهای EC و SAR و غلظت عناصر Cl, Na و (NO(3 و تهیه ی نقشه ی تغییرات مکانی آنها وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مذکور برای مصارف کشاورزی بررسی شد. آنالیز کیفی موارد مذکور بر اساسجدول استاندارد مشاوران دانشگاه کالفرنیا و نمودار ویلکوکس انجام شد. نقشه ی تغییرات مکانی پارامترها و عناصر مورد نظر بااستفاده از نرم افزار GIS تهیه گردید. نتایج آنالیز کیفی نشان داد که آب زیرزمینی دشت قروه در کلاس CI-SI قرار دارد و از نظراثرات شوری و سدیم محدودیت ندارد. این در حالی بود که مقادیر پارامترهای EC و SAR بیان گر آن بود که کاربرد آب زیرزمینی دشت قروه میتواند باعث کاهش جزئی نفوذپذیری خاک گردد. پایش تغییرات مکانی پارامترهای EC و SAR و نیز غلظت عنصر Na نشان داد که تغییرات مکانی این پارامترها به صورت نامنظم است. همچنین به منظور حفظ اراضی کشاورزی پایش زمانی تغییرات نفوذپذیری خاک و نیز تجمع ترکیبات سدیم در غرب دشت ضروری است. بررسی غلظت های Cl, Na و (NO(3 نشان داد که آب زیرزمینی دشت قروه اثرات سمی ناشی بر گیاه ندارد. با این حال، با توجه به نقشه ی تغییرات مکانی (NO(3، اعمال یک مدیریت دقیق بر مصرف کودهای شیمیایی توسط کشاورزان منطقه ضروری می باشد.

لینک کمکی