فایل word اثر بقاياي تازه، بيوچار و کمپوست شاخساره درختچه برگ نو بر مقدار آب قابل استفاده (PAW)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بقاياي تازه، بيوچار و کمپوست شاخساره درختچه برگ نو بر مقدار آب قابل استفاده (PAW) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رطوبت، تهویه، مقاومت مکانیکی و دما چهار ویژگی فیزیکی خاک است که جذب آب توسط ریشه گیاه را تحت تأثیرقرار می دهند. اصلاح کننده های آلی می توانند بر بهبود ساختمان، کیفیت فیزیکی و ویژگی های هیدرولیکی خاک مؤثر باشند. اینپژوهش با هدف بررسی اثر بقایای تازه، بیوچار و کمپوست درختچه برگ نو بر مقدار آب قابل استفاده خاک (PAW) انجام شدهاست. تیمارهای آلی در سه سطح 0، 1 و 2 درصد وزنی به دو خاک با بافت مختلف افزوده و خاک تیمارشده درون سیلندرهای استیل قرار گرفت. نمونه های خاک تحت 10 چرخه تر وخشک شدن انکوبه شدند. سپس منحنی مشخصه رطوبتی خاک در تیمارهای موردبررسی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آلی با افزایش ذخیره کربن آلی سبب بهبود کیفیت فیزیکی و ساختمان خاک ودرنتیجه مقدار آب قابل استفاده خاک شدند. این افزایش در تیمار کمپوست نسبت به دو تیمار دیگر بیشتر بود. مقدار کمیت های آبقابل استفاده شامل (PAW(100 و (PAW(330 در خاک لوم رسی بیشتر از خاک لوم شنی بود. در مجموع می توان گفت استفاده ازبقایای درختچه برگ نو و تبدیل آن به کمپوست و بیوچار در مدیریت آب خاک، و افزایش کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاکارزشمند است.

لینک کمکی