فایل word اثر پارامترهاي هواشناسي بر عملکرد گندم و جو ديم در استان چهار محال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر پارامترهاي هواشناسي بر عملکرد گندم و جو ديم در استان چهار محال و بختياري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در شرایط کنونی تامین غذای جمیت رو به رشد در کشورهای خشک و نیمه خشکی همچون ایران بسیار با اهمیت است. این مسئله بدونبرنامه ریزی درست و توجه به عملکرد محصولات دیم با ارزشی همچون جو و گندم و پیشبینی آن با توجه به عوامل موثر امکان پذیرنیست. پارامترهای هواشناسی از موثرترین عوامل اثر گذار بر عملکرد محصول دیم در هر منطقه میباشند. لذا هدف از این مطالعه بررسیاثر پارامترهای مذکور بر میزان محصول گندم و جو دیم در سه شهرستان کوهرنگ، شهرکرد و لردگان استان چهارمحال و بختیاریمی باشد. نتایج ثابت کرد نوع اقلیم مشخص کننده تعداد، میزان و نوع ارتباط پارامترهای هواشناسی روی عملکرد محصولات دیم بیان شدهمی باشد. براساس نتایج، در شهرستان کوهرنگ ارتباط عملکرد محصول گندم و جو با ساعات آفتابی نسبی و دمای حداقل مستقیم و درشهرستان لردگان با دمای بیشینه و ساعات آفتابی نسبی معکوس است. در شهرستان لردگان علاوه بر بارش، نسبت آن به تبخیر و تعرق نیز ازعوامل اثر گذار بر عملکرد محصول دیم می باشد. درحالی که ارتباط ساعات آفتابی نسبی با عملکرد محصول در شهرستان لردگان شدیدتراز شهرستان کوهرنگ بوده است.

لینک کمکی