فایل word اثر پوشش هاي کاهنده تبخير بر شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد ذرت سينگل کراس 704

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر پوشش هاي کاهنده تبخير بر شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد ذرت سينگل کراس 704 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به منظور بررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت آزمایشی در سال زراعی 1393 انجام شد. آزمایش به صورت طرحبلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارها شامل شاهد (بدون پوشش)، پوشش پلاستیک شفاف، پلاستیک سیاه، گونینخی ، گونی پلاستیکی سفید و آبی بود.به منظور کاهش تبخیر از سطح خاک و کاهش میزان آب مصرفی عملیات کاشت و داشتطبق اصول زراعی انجام شد. رطوبت خاک در ناحیه ریشه در طول فصل به کمک دستگاه تتاپروپ اندازهگیری شد و میزان و زمانهر اتفاق آبیاری بر اساس MAD=50 با تأمین نیاز آبی کامل تعیین و اعمال گردید. نتایج نشان داد بیشترین شاخص سطح برگ،شاخص رشد محصول، شاخص رشد نسبی و میزان جذب خالص مربوط به پوشش گونی سفید و گونی آبی است به دلیل حفظ آب وذخیره رطوبت در خاک و خنک بودن محیط رشد گیاه می باشد که سبب افزایش رشد محصول و عملکرد بالا می گردد و کمترینمقدار شاخص های فیزیولوژیکی مربوط به پوشش پلاستیک سیاه است علت این امر کمبود رطوبت و نبودن شرایط مطلوب رشد برایگیاه می باشد که باعث کم بودن عملکرد میشود. بنابراین گونی سفید و گونی آبی بیشترین تاثیر در حفظ رطوبت آب و عملکردمحصول را دارا می باشند.

لینک کمکی