فایل word اثر تنش شوري بر نشت الکتروليت و غلظت عناصر غذايي اسفناج تحت سطوح مختلف آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تنش شوري بر نشت الکتروليت و غلظت عناصر غذايي اسفناج تحت سطوح مختلف آبياري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر افزایش تقاضای آب در بخش های مختلف و محدودیت منابع آبی مشکلات زیادی بویژه در بخش کشاورزی ایجاد نمودهاست. از این رو جستجو برای یافتن منابع جدید و قابل جایگزین آب امری ضروری است. آب دریا یکی از این منابع است که استفاده ازآن دربخش کشاورزی می تواند مورد بررسی قرار گیرد، در همین راستا طی پژوهشی شش سطح شوری ناشی از ترکیب آب دریا باآب معمولی به ترتیب با نسبت های 0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد، و سه سطح آبیاری شامل 80، 100 و 120 درصد تبخیر از تشت کلاس A، بر گیاه اسفناج مورد آزمایش قرار گرفت. طرح آزمایشی در قالب فاکتوریل کاملا تصادفی در سال 1394 در دانشگاه کشاورزی و منابعطبیعی گرگان اجرا شد. و نتایج آن نشان داد که سطوح شوری اثر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر غلظت عناصر سدیم وپتاسیم اندام هوایی اسفناج داشت. نشت الکترولیت نیز با افزایش شوری افزایش نشان داد اما این افزایش معنی دار نبود. تحت سطوحمختلف آبیاری هیچ یک از پارامترها تغییر معنی داری از خود نشان نداد.

لینک کمکی