فایل word اثر تنش شوري هاي مختلف آب آبياري بر ميزان عناصر شيميايي گياه چغندر برگي و پروفيل شوري خاک تحت شرايط گلخانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تنش شوري هاي مختلف آب آبياري بر ميزان عناصر شيميايي گياه چغندر برگي و پروفيل شوري خاک تحت شرايط گلخانه اي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تنش شوری جزو اولین تنش های محیطی است که گیاهان با آن مواجهند و امروزه به عنوان یکی از مهمترین تنش هایمحیطی رشد گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تنش شوری های مختلف آب آبیاری بر میزان عناصرشیمیایی گیاه چغندربرگی و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه ای در دانشکده کشاورزی داتشگاه لرستان واقع در شهر خرمآباد در مهرماه 1394 اجرا گردید. این تحقیق بر اساس طرح آماری به صورت گلدانی و در قالب طرح کامل تصادفی در 6 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده جهت آبیاری شامل (T(1: آب غیر شور (شوری 0/5 دسی زیمنس برمتر)، (T(2: آب شور(شوری 6 دسیزیمنس برمتر)، (T(3: آب لب شور (شوری 3/25 دسی زیمنس برمتر)، (T(4:؛ 50 درصد آب شور و 50 درصد آب غیرشور، (T(5:؛ 60 درصد آب شور و 40 درصد آب غیرشور، (T(6:؛ 40 درصد آب شور و 60 درصد آب غیرشور می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش شوری میزان جذب پارامترهای سدیم، منیزیم، کلسیم و پتاسیم در اندام هوایی گیاه افزایش و میزان جذبپارامترهای فسفر و ازت کاهش یافت. پروفیل شوری خاک پس از برداشت گیاهان چغندربرگی نشان داد که شوری در لایه سطحیخاک بیشتر از دو لایه پایینی خود است.

لینک کمکی