فایل word اثر زئوليت بر کاهش هدايت الکتريکي و کليفرم کمپوست توليدي از زباله هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر زئوليت بر کاهش هدايت الکتريکي و کليفرم کمپوست توليدي از زباله هاي شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به حجم عظیم زباله های تولیدی در کشور، بازیافت آنها حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اثرات مثبت کمپوست برخصوصیات خاک با توجه به کمبود مواد آلی خاک در کشور ایران تولید کمپوست با کیفیت مطلوب بسیار مهم است. یکی از موانعکاربرد کمپوست با حجم زیاد در خاک شوری زیاد آن است که اگر در حجم زیاد استفاده شود، سبب شوری خاک نیز خواهد شد. در اینتحقیق به منظور بهبود خواص کمپوست از زئولیت با درصد وزنی 5، 10 و 15 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد زئولیت سبب کاهش شوری کمپوست شده به گونهای که با کاربرد 5، 10 و 15 درصد زئولیت میزان شوری به ترتیب 21/75، 32/84 و 37/44 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. همچنین کاربرد 5، 10 و 15 درصد زئولیت به ترتیب باعث کاهش کلیفرم کل به میزان 28/7، 33/14 و 44/19 درصد نسبت به تیمار شاهد شد. کلیفرم مدفوعی نیز با کاربرد 5، 10 و 15 درصد زئولیت به میزان 18/34، 36/69 و 49/44 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد. بنابراین با توجه به خواص اثبات شده زئولیت بر خصوصیات خاک و کشت گیاه به نظر می رسد استفاده از آن در تولید کود کمپوست حائز اهمیت باشد.

لینک کمکی