فایل word اثر کاربرد سه نوع سوپر جاذب پليمري بر عملکرد توليد و شاخص هاي رشد گياه زعفران (.Crocus sativus L) و کارآيي مصرف آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر کاربرد سه نوع سوپر جاذب پليمري بر عملکرد توليد و شاخص هاي رشد گياه زعفران (.Crocus sativus L) و کارآيي مصرف آب :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب محسوب می شود. در این پژوهش استفاده از ابر جاذب های پلیمری برایتعیین اثر گذاری بر شاخص های رشد گیاه زعفران مورد تحقیق قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح آماری کرت های خرد شدهبا سه تکرار که شامل 36 تیمار می باشد. تیمارهای اصلی شامل سه نوع ابرجاذب آکوازورب، استاکوزورب و بلورآب با سطح 300کیلوگرم در هکتار و سه تیمار دور آبیاری (14، 21 روزه و عرف رایج منطقه) و یک تیمار شاهد دارای کود دامی پوسیده می باشد. تیمار آکوازورب با تیمار شاهد در تولید کلاله خشک نتایج تقریبا نزدیک از خود نشان دادند. بهینه ترین درصد تولید بنه با وزن بالای8 گرم در دور آبیاری 14 روزه مربوط به آکوازورب و بلورآب بود که به ترتیب افزایش 14/82 و 17/73 درصدی نسبت به شاهد از خود نشان داد. کارآیی مصرف آب در دور 21 روزه، در تیمار آکوازورب و شاهد به ترتیب 0/7472 و 0/7929 گرم در مترمکعبآب مصرف شده، مشاهده گردید. در این پژوهش بهترین تیمار آبیاری با دور 21 روزه و کاربرد هیدروژل آکوازورب روشی مناسببرای تولید کلاله خشک زعفران و تکثیر بنه با وزن بالای 8 گرم می باشد.

لینک کمکی