فایل word ارائه ي چارچوب عملياتي در راستاي تحليل نهادي سيستم هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه ي چارچوب عملياتي در راستاي تحليل نهادي سيستم هاي آبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بهره برداری ناپایدار از منابع آب بطور گستردهای باعث تبعات روز افزون اقتصادی،اجتماعی واکولوژیکی درکشور گردیدهاست.محققین برای برون رفت از این بحران رویکردهای مختلفی را موردبررسی قرار داده اند. عمده این مطالعات به ویژه در ایران،تأکید ویژه ای بر ابعاد سازه ای داشته است.در صورتیکه پارادایم غالب در مدیریت منابع آب توجه به ابعاد مدیریت یکپارچه منابع میباشد که تحولات آن حاکی از بکارگیری مبانی نهادی در پاسخگویی به مشکلات آبی می باشد. لذا در این مطالعه با بهره گیری ازروش تحقیق کیفی و ابزار تحلیل محتوی مبتنی بر بررسی منابع علمی معتبر بین المللی به عنوان منابع اصلی ، چارچوب عملیاتی برایتحلیل نهاد آب ارائه شده است. نتایج حاکی از این است که سه مولفه ی اصلی قوانین، سیاست ها و ساختار اجرایی بعنوان ستون هایاصلی تشکل دهنده نهاد آبی ، بیانگر ظرفیت حکمرانی منابع آب می باشند.

لینک کمکی