فایل word ارتباط بين پارامتر هاي منحني مشخصه خاک (با روش ون گنوختن) و سطح ويژه آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين پارامتر هاي منحني مشخصه خاک (با روش ون گنوختن) و سطح ويژه آن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

سطح ویژه خاک؛ یکی از مهم ترین مشخصه های خاک است و می توان به عنوان سطح کل ذرات خاک در واحد جرم یاحجم ذرات و یا حجم خاک خشک تعریف کرد. چون واکنش های فیزیکی و شیمیایی خاک اغلب بر روی سطوح ذرات صورتمی گیرد، لذا نتایج تجزیه مکانیکی خاک بصورت سطح ویژه بر بافت خاک برتری دارد. مقدار عددی سطح ویژه هر خاک ثابت بودهو به عواملی مانند؛ مقدار و نوع رس خاک، اندازه ذرات خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، مقدار ماده آلی، چگالی ظاهری و هدایتهیدرولیکی بستگی دارد. منحنی مشخصه رطوبتی خاک، رابطه ی بین مکش و درصد رطوبت خاک می باشد. از این منحنی در طراحیسیستم های آبیاری و زهکشی و مسایل مربوط به حرکت آب در خاک استفاده فراوانی می شود. به این منظور در 20 نقطه در 5 کلاسبافتی؛ مقدار سطح ویژه و مقدار آب خاک در مکش های مختلف تعیین شد. با توجه به مقدار شاخص توافق و NRMSE، ارتباط نسبتاًخوبی بین مقادیر رطوبت پایین و سطح ویژه مشاهده شد. ارتباط خوبی بین مقدار سطح ویژه و پارامتر های منحنی مشخصه رطوبتی خاک با معادله ون گنوختن مشاهده شد (R(2)=0.88).

لینک کمکی