فایل word ارزيابي آثار توسعه آبياري قطره اي بر الگوي کشت و درآمد کشاورز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي آثار توسعه آبياري قطره اي بر الگوي کشت و درآمد کشاورز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کشاورزی فاریاب بزرگ ترین مصرف کننده ی آب در ایران است. با توجه به اهمیت ترویج صرفه جویی آب درکشاورزی، شناخت آثار واقعی پرداخت یارانه به سیستم های آبیاری قطره ای، هم در سطح مزرعه و هم در سطح منطقه ضروری به نظرمی رسد در این پژوهش، میزان صرفه ویی آب در کشاورزی که ناشی از توسعه ی شیوه ی آبیاری قطره ای است، مورد ارزیابی قرارگرفت به منظور بررسی اثر توسعه سیستم ها ی آبیاری قطره ای بر الگوی کشت، ارزش محصولات تولیدی و درآمد مزرعه درمحدوده مطالعاتی دهستان گرکن شمالی به عنوان بخشی از آبخوان نجف آباد، یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) توسعهداده شد هدف مدل حداکثر سازی درآمد خالص بوسیله ی بهینه کردن سطح زیر کشت برای آبیاری غرقابی و قطره ای بود از طریقاین مدل، سیاست توسعه سیستم آبیاری قطره ای ارزیابی شد داده های موردنیاز این مدل به سه شیوه ی پیمایشی، استفاده از مطالعات وگزارش ها ثبتی و نظرات کارشناسان و خبرگان، جمع آوری شد نتایج نشان داد که در شرایط توسعه آبیاری قطره ای، هزینه هایبهره برداری کاهش و درآمد خالص مزارع و ارزش محصولات تولیدی به دلیل افزایش عملکرد و توسعه سطح زیر کشت افزایشمی یابد.

لینک کمکی