فایل word بررسي رابطه رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني مطالعه موردي: شرکت ارائه کننده خدمات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني مطالعه موردي: شرکت ارائه کننده خدمات :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نظریه های رهبری در طول سالیان متمادی تحولات بسیاری یافته اند. از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودیخاص به تصویر کشیده و پیروان را وابسته به آن تصور می نمودند تا حرکت به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبریتحول آفرین که توسعه و توانمندسازی پیروان را اصل حرکتی خود قرار می دادند. رهبران تحول آفرین، اثربخشی را به کاراییترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند .آگاهی ازویژگی های انگیزش این کارکنان و توجه به آنها از سوی مدیران می تواند باعث ایجاد علاقه و ارتقاء عملکردشان شود. فرهنگسازمانی نیز الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها، باورها، و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. پژوهش حاضر به دنبالآن است تا بتواند رابطه رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی را مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور انجام این تحقیق ازپرسشنامه استاندارد در این حوزه بهره گرفته شد. پاسخنامه مورد نظر از کل 63 نفر کارمند فعال در ارائه خدمات جمع آوریشد و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل آماری اطلاعات، مشخص شد که رهبری تحول آفرین رابطه مثبت با فرهنگسازمانی دارد.

لینک کمکی