فایل word بررسي رابطه زمينه هاي شغلي(سابقه، مدرک، رشته) معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدايي شهر بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه زمينه هاي شغلي(سابقه، مدرک، رشته) معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدايي شهر بروجرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت ، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی بررسی رابطه زمینه های شغلی (سابقه، مدرک، رشته) معلمان با افت تحص یلی دانش آموزاندانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر بروجرد بوده است. جامعه آماری، این پژوهش کلیه معلمان و دانش آموزان پایهششم مقطع ابتدایی جامعه شهری شهر بروجرد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد دانش آموزان پایه ششم شهر بروجرد 3679 نفر و تعداد معلمان در پایه ششم 104 نفر بود. که حجم نمونه برای معلمان 86 نفر و برایدانش آموزان 351 نفر محاسبه شد و جهت اندازه گیری افت تحصیلی از نمرات دو درس ریاضیات و علوم تجربی دانشآموزان هر کلاس، در انتهای پرسشنامه، اخذ شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که زمینه ها ی شغل ی (سابقه، مدرک،رشته) معلمان با افت تحصیلی داش آموزان پایه ششم رابطه معناداری دارد و به نوبه خود می تواند در افزایش یا کاهشافت تحصیلی موثر باشد.

لینک کمکی