فایل word بررسي رابطه سبک مديريت کلاس غيرمداخله گر معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سبک مديريت کلاس غيرمداخله گر معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی فایل word بررسي رابطه سبک مديريت کلاس غيرمداخله گر معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر بروجرد بوده است. جامعه آماری، این پژوهش کلیه معلمان و دانش آموزان پایه ششممقطع ابتدایی جامعه شهری شهر بروجرد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد دانش آموزان پا یه ششم شهر بروجرد 3679 نفر و تعداد معلمان در پایه ششم 104 نفر بود. که حجم نمونه برای معلمان 86 نفر و برای دانشآموزان 351 نفر محاسبه شد و سپس پرسش نامه نیمرخ سبک مدیریت کلاس بین معلمان توزیع شد. جهت اندازه گیریافت تحصیلی از نمرات دو درس ریاضیات و علوم تجربی دانش آموزان هر کلاس، در انتهای پرسشنامه، اخذ شد. نتایج اینبررسی نشان می دهد که سبک های مدیریت غیرمداخله گر کلاس درس با افت تحصیلی داش آموزان پا یه ششم رابطهمعناداری دارد و به نوبه خود می تواند در افزایش یا کاهش افت تحصیلی موثر باشد.

لینک کمکی