فایل word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد پروژه هاي فن آوري اطلاعات ( مطالعه موردي : کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد پروژه هاي فن آوري اطلاعات ( مطالعه موردي : کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان ) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد پروژه های فن آوری اطلاعات (مطالعه موردی : کمیته امداد امام خمینی (ره)استان گلستان ) بوده است . در این بین فرهنگ سازمانی با چهار مولفه ( جمع گرایی ، نتایج گرایی ، محیط کاری مثبت و رهبری تحمل خطر )مورد بررسی قرار خواهد گرفت .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان به تعداد 320 نفر میباشد و با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 175 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری طبقه ای ساده می باشد. این تحقیق از نظر هدفکاربردی و از نظر روش،توصیفی- پیمایشی وازنوع همبستگی می باشد.جهت جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی وپرسشنامه استاندارد عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات هافمن و همکاران استفاده شد و داده های گرد آوری شده با آزمون معادلات ساختاریتجزیه و تحلیل گردیده است.بررسی ها در سطح 95 % درصد اطمینان نشان دادکه: بین جمع گرایی ، نتایج گرایی ، محیط کاری مثبت و رهبریتحمل خطر با عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان رابطه معنی داری وجوددارد.

لینک کمکی