فایل word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد پروژه هاي فن آوري اطلاعات با توجه به نقش تعديل کننده فشارهاي محيطي (مطالعه موردي : کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد پروژه هاي فن آوري اطلاعات با توجه به نقش تعديل کننده فشارهاي محيطي (مطالعه موردي : کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت ، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد پروژه های فن آوری اطلاعات با توجه به نقش تعدیلکننده فشارهای محیطی (مطالعه موردی : کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان ) بوده است. جامعه آماریتحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان به تعداد 320 نفر می باشد و با توجه بهجدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 175 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری طبقه ای ساده می باشد. این تحقیق از نظرهدف کاربردی و از نظر روش،توصیفی- پیمایشی وازنوع همبستگی می باشد.جهت جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه هایاستاندارد فرهنگ سازمانی ، فشار محیطی وپرسشنامه استاندارد عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات هافمن و همکاراناستفاده شد و داده های گرد آوری شده با آزمون معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردیده است . بررسی ها در سطح%95 درصد اطمینان نشان دادکه : بین جمع گرایی با عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات کارکنان کمیته امداد امامخمینی (ره) استان گلستان رابطه معنی داری وجوددارد. بین محیط کاری مثبت با عملکرد پروژه های فناوری اطلاعاتکارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان رابطه معنی داری وجوددارد. همچنین فشارهای محیطی رابطه بینجمع گرایی و عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات را تعدیل میکند. و فشارهای محیطی رابطه بین محیط کاری مثبت وعملکرد پروژه های فناوری اطلاعات را تعدیل می کند.

لینک کمکی