فایل word بررسي ارتباط شرايط فيزيکي محيط کار، عدالت و حمايت سازماني با سطح فرسودگي شغلي (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط شرايط فيزيکي محيط کار، عدالت و حمايت سازماني با سطح فرسودگي شغلي (مطالعه موردي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

فرسودگی شغلی در میان انواع مشاغل فنی، خدماتی و یاریدهنده نظیر پزشکان، پرستاران، مددکاران و غیره زیاد گزارش شده است. علت بروز فرسودگی شغلی را میتوان با محرک های تنشزایی مانند :نامناسب بودن شرایط محیط کار مثل نور؛ صدا؛ گرما و فقدان قدردانی و حمایت اجتماعی، داشتن مراجعان بیش از حد مرتبط دانست .در این پژوهش ارتباط سطح فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی استان یزد با متغیرهایی چون شرایط فیزیکی محیط کار، حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از طریق نمونهگیری تصادفی و توزیع پرسشنامه های مربوطه به بررسی یک نفری از کارکنان بخشهای مختلف بیمارستان پرداخته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که بین 212نمونه فرسودگی شغلی با متغیرهای شرایط فیزیکی محیط کار، حمایت سازمانی و عدالت سازمانی درک شده رابطه منفی و معنادار وجود دارد و این رابطه در بین ابعاد مختلف فرسودگی شغلی نیز تایید می شود.

لینک کمکی