فایل word بررسي ارتباط ميان نقدينگي سهام و اجتناب مالياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط ميان نقدينگي سهام و اجتناب مالياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نقدشوندگی و اجتناب مالیاتی می باشد. در این تحقیق با استفاده از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و با استفاده از نمونه گیری حذف سیستماتیک طی دوره مالی 1386 تا 1392 به بررسی این موضوع پرداخته شد. در این تحقیق جهت محاسبه متغیر نقدشوندگی شرکتها از لگاریتم اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سپس با ترکیب عدم ، استفاده شد. در ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون ترکیبی تاثیر نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی آزمون گردید ، اطمینان تجاری در نقدشوندگی مالیاتی تاثیر نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی در شرکتهایی که دچار عدم اطمینان تجاری هستند بررسی گردید و علاوه بر این تاثیر نقد شوندگی بر اجتناب مالیاتی در شرکت ، هایی که دچار محدودیت مالی هستند مورد سنجش قرار گرفت .یافته همچنین ، های پژوهش نشان داد که بین نقدشوندگی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نقدشوندگی در شرکت های دچار محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد علاوه بر این در شرکت هایی که دچار عدم اطمینان تجاری هستند، نقدشوندگی سهام با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد.

لینک کمکی