فایل word بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش تبليغات پيامکي در بانک آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش تبليغات پيامکي در بانک آينده :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

یکی از محبوب ترین و شخصی ترین وسایل ارتباطی انسان تلفن همراه است به طوری که در بسیاری از کشور ها تعداد مشترکین تلفن های همراه بیشتر از تعداد مشترکین خطوط ثابت است.فن آوری و تکنولوژی در عرصه تجارت نیز رخنه کرده است.پژوهشحاضربابررسی و اولویت سوال جهت جمع آوری 12 بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی در بانک آینده اجراشد طلاعات مورد نیاز استفاده گردید و توسط 384 نفر از مشتریان شعب بانک آینده شهر تهران پاسخدادهشد. همچنین برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و بایابی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.840 مورد سنجش قرار گرفت . نتیجه پژوهش این موضوع راتاییدکردکه توانایی ایجاد نام تجاری، بازاریابی برمبنای مکان و شرایط تکنولوژیک بر پذیرش تبلیغات پیامکی در بانک آینده تاثیردارد و مسائل مربوط به حریم خصوصی وامنیت در این تحقیق فاقد تاثیر بوده است .درپایان براساس یافته های تحقیق پیشنهادات یارائه گردید.

لینک کمکی