فایل word بررسي تاثير ارائه مجدد اطلاعات مالي بر نرخ رشد ناشي از تامين مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ارائه مجدد اطلاعات مالي بر نرخ رشد ناشي از تامين مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این نحقیق مطابق با هدف مذکور،3 فرضیه مطرح شد که از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 103 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آن ها برای یک دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مطابق با یافته ها ، ارائه مجدد صورتهای مالی بر بر نرخ رشد ناشی از تامین مالی داخلی، تاثیر منفی داشته است .به عبارت دیگر، ارائه مجدد صورتهای مالی، باعث کاهش بر نرخ رشد ناشی از تامین مالی داخلی شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق شده است .این در حالی است که ارائه مجدد صورتهای مالی بر نرخ رشد ناشی از تامین مالی خارجی کوتاه مدت تاثیر معنادار نداشته است . همچنین، مطابق با یافته ها، ارائه مجدد صورتهای مالی، باعث کاهش بر نرخ رشد ناشی از تامین مالی خارجی بلندمدت شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق شده است .

لینک کمکی