فایل word بررسي تاثير اندازه و سن شرکت ها بر تجديد ارائه صورت هاي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير اندازه و سن شرکت ها بر تجديد ارائه صورت هاي مالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش به تاثیر اندازه و سن شرکت ها بر تجدید ارائه صورت های مالی می پردازد .برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های آماری رگرسیون چندگانه و آنالیزواریانس و نمودار احتمال نرمال استفاده شده است. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی وروش گردآوری داده ها، روش توصیفی و همبستگی است. جامعه مورد بررسی دراین پژوهش، شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 96 شرکت در طی بازه زمانی 1389 الی 1393 است. نتایج پژوهش نشان می دهد دهد بین اندازه شرکت و تجدید صورت های مالی ارتباط معنی داری وجود ندارد و همچنین بین سن شرکت و تجدید صورت های مالی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی