فایل word بررسي تاثير بازده مورد انتظار بازار، ارزش شرکت و عملکرد بهينه بر بهره وري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بازده مورد انتظار بازار، ارزش شرکت و عملکرد بهينه بر بهره وري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، فایل word بررسي تاثير بازده مورد انتظار بازار، ارزش شرکت و عملکرد بهينه بر بهره وري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده تابلویی (پانل دیتا )است .در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت -سال) برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست همده پژوهش از نرم افزارهای minitab16، eviews7، spss7 استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین بازده مورد انتظار بازار و بهره وری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد .همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین ارزش و بهره وری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد .در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین عملکرد بهینه و بهره وری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهره وری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

لینک کمکی