فایل word بررسي تاثير زيرساخت هاي فناوري اطلاعات بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در هتل هاي منتخب شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير زيرساخت هاي فناوري اطلاعات بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در هتل هاي منتخب شهر مشهد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شکل های جدیدی از اصلاح های ساختاری و رقابتی و روندهای تبادلی، باعث پدیداری پارادایم ارتباطی، برای ایجاد روابط درازمدت، بین خریداران و تهیه کنندگان شده است، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ، به سازمان ها با هدف تعامل با خریدارانشان کمک می کند این امر نه تنها باعث بهبود کیفیت بلکه باعث تسریع در پاسخ نیازهای خریداران می شود .هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری است .این پژوهش کاربردی و از روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری 700 نفر و حجم نمونه شامل 288 نفر از مدیران میانی و ارشد هتلهای سه ستاره، چهارستاره و پنج ستاره شهر مشهد است که داده های موردنظر از طریق پرسشنامه گردآوری شده است . برای تجزیه و تحلیل دادهها از آموس استفاده شده است .براساس یافتهها، در هتلها، تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارد و هم چنین باورهای ارزشی و مدیریت دانش به عنوان نقش میانجی تاثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارند .

لینک کمکی