فایل word بررسي تاثير سرمايه انساني بر ارزش افزوده بخش خدمات در منتخبي از کشورها با شاخص هاي توسعه انساني متفاوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير سرمايه انساني بر ارزش افزوده بخش خدمات در منتخبي از کشورها با شاخص هاي توسعه انساني متفاوت :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به نقش مهم آموزش به عنوان سرمایه انسانی در سرعت دادن به اصلاحات و رشد اقتصادی، و در پی آن بالاتر بردن فعالیت های خدماتی کشورهای درحال توسعه به شدت علاقمند به جذب آن هستند . به همین سبب این کشورها باید قدمهایی را برای بهبود شرایطی از لحاظ کمیت و کیفیت آموزش، بردارند .در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده بخش خدمات در دو گروه از کشورهای با شاخص های توسعه انسانی متفاوت بصورت مقایسه ای و بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار گیرد .هدف تحقیق تعیین میزان تاثیر میانگین کل سالهای تحصیل بر ارزش افزوده بخش خدمات است. نوع تحقیق کاربردی و جمع آوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) است. برای آزمون فرضیه ها ،با توجه به اطلاعات متغیرهای مورد نظر ،از روش داده های تابلویی برای 35 کشور با شاخص های توسعه انسانی بسیار بالا و 37 کشور با شاخص های توسعه انسانی متوسط در دوره زمانی 2015-1995 استفاده می شود و دو مدل اقتصادسنجی برای آن تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورها با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا تاثیر میانگین کل سالهای تحصیل بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنی دار و در کشورها با شاخص توسعه انسانی متوسط از نظر آماری اثر منفی ولی معنی داری دارد.

لینک کمکی