فایل word بررسي تاثير سلامت سازماني و افزايش سرمايه روان شناختي بر توسعه ظرفيت خلق دانش کارکنان سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان- مرکز رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير سلامت سازماني و افزايش سرمايه روان شناختي بر توسعه ظرفيت خلق دانش کارکنان سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان- مرکز رشت :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ( فایل word بررسي تاثير سلامت سازماني و افزايش سرمايه روان شناختي بر توسعه ظرفيت خلق دانش کارکنان سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان- مرکز رشت ) می باشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان (سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان- مرکز رشت) می باشند که تعداد آن ها تقریبا 300 نفر می باشد .روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است .برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 169 بدست آمده است .پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است .در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. برای سنجش متغیر ظرفیت خلق دانش از پرسشنامه 7 سوالی که روایی آن قبلا در تحقیقات بسیاری مورد تایید قرار گرفته بود و میزان پایایی آن 0/94 بدست آمد و برای سنجش متغیر سلامت سازمانی هوی و همکاران (2012) با 44 سوال و پرسشنامه استاندارد سرمایه روان شناختی 30 سوالی لوتانز و همکاران (2006) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ در ابعاد سلامت سازمانی به غیر از پشتیبانی منابع متغیرهای(یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی )و ابعاد افزایش سرمایه روان شناختی (امیدواری، خوشبینی و انعطاف پذیری )بر توسعه ظرفیت خلق دانش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان- مرکز رشت تاثیر مثبت معنی داری دارد.

لینک کمکی