فایل word بررسي تاثير کاربرد اتوماسيون اداري در توانمند سازي و بهبود کيفيت مهارت کارکنان (مورد مطالعه: بانک انصار استان آذربايجان غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير کاربرد اتوماسيون اداري در توانمند سازي و بهبود کيفيت مهارت کارکنان (مورد مطالعه: بانک انصار استان آذربايجان غربي) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربرد اتوماسیون اداری در توانمند سازی و بهبود کیفیت مهارت کارکنان بانک انصار استان آذربایجان غربی انجام شده است .و از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک انصار استان آذربایجان غربی می باشد که 1300 نفر می باشد که از این تعداد 297 نفر با استفاده از فرمول کوکران،به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش نمونه گیری در این تحقیق بصورت تصادفی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده که مورد تایید می باشد .اطلاعات بدست آمده براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین، فراوانی، و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از رگرسیون خطی و ضریب همبستگی رگرسیون استفاده شد .طبق نتایج حاصل از این تحقیق، آزمون فرضیه اصلی تایید شد؛ مبنی بر اینکه مطابق با نتایج حاصل از تحقیق، اتوماسیون اداری بر توانمندسازی و بهبود کیفیت مهارت کارکنان تاثیر معناداری دارد p<0/05 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی نیز تأیید شدند .مبنی بر اینکه، اتوماسیون اداری بر کلیه ابعاد توانمندسازی و بهبود کیفیت مهارت کارکنان تاثیر معناداری دارد p<0/05 در یک نتیجه گیری کلی می توان چنین بیان نمود که کاربرد اتوماسیون اداری بر توانمندسازی و بهبود کیفیت مهارت کارکنان بانک انصار استان آذربایجان غربی تاثیر معناداری دارد .

لینک کمکی