فایل word بررسي تاثير مؤلفه هاي مديريت دانش بر نوآوري و عملکرد کارکنان در برق منطقه اي آذربايجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مؤلفه هاي مديريت دانش بر نوآوري و عملکرد کارکنان در برق منطقه اي آذربايجان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در اقتصاد دانش بنیان، سازمان ها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بهتر استفاده می نمایند .در این راستا مولفه های مدیریت دانش نقش بزرگی در بهبود عملکرد و نوآوری سازمانی ایفا می کند . هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر مولفه های مدیریت دانش (خلق دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش )بر نوآوری و عملکرد سازمانی است .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت .نمونه آماری 180 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان می باشد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری انجام شد .یافته های تحقیق نشان داد که بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری و عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی