فایل word بررسي تاثير متنوع سازي شرکتي بر ريسک شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير متنوع سازي شرکتي بر ريسک شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

سرمایه گذاری یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته می باشد که باعث هدایت پولهای سرگردان به سوی تامین مالی لازم برای تحقق برنامه ها و اهداف شرکتها می شود .اهمیت سرمایه گذاری به اندازه ای می باشد که از آن بعنوان یکی از اهرم های مالی . قوی برای رسیدن به توسعه یاد می کنند . امروزه ریسک و بازده در کانون توجه تمام سرمایه گذاران، سیاست گذاران و مسئولان کشورها قرار گرفته است .با توجه به اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک، باید ریسکها را شناسایی، محاسبه و مدیریت نمود. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف متنوع سازی بر ریسک و بازده سهام بود که دو هداف ویژه آن بررسی ارتباط بین تنوع محصول و بازدهی و برسی ارتباط بین تنوع محصول و ریسک در شرکتهای بورسی می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی- کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است و به روش تجربی، تئوری مزبور را مورد مطالعه قرار میدهد. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته )است. برای آزمون فرضیه ی پژوهش، از روش تخمین داده های ترکیبی با بکارگیری نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بین سال های 1386 تا 1392 استفاده شده است .برای آزمون معنیدار بودن فرضیهی تحقیق، از روش اثرات ثابت استفاده شده است.پس از آزمون فرضیه های این تحقیق وجود ارتباط مثبت و معنادار بین متنوع سازی و بازده سهام، و ریسک تایید شد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر کاهش ریسک در نتیجه افزایش تنوع سازی مرتبط، است که با مبانی نظری آن همخوانی دارد. اما عدم ارتباط معنادار بین متنوع سازی غیر مرتبط و ریسک اثبات شد .

لینک کمکی