فایل word بررسي تاثير محافظه کاري بر قابليت اتکاي اطلاعات و به موقع بودن افشاء در شرکت هاي پذيرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير محافظه کاري بر قابليت اتکاي اطلاعات و به موقع بودن افشاء در شرکت هاي پذيرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

با توجه به این که هدف تحقیق بررسی رابطه ی بین محافظه کاری وکیفیت افشاء در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1392 است بنابراین، این تحقیق از جهت همبستگی و روششناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت میگیرد .این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. مدلهای آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل رگرسیونی چند متغیره می باشد و به منظور تخمین مدل های پژوهش از تکنیک داده های ترکیبی استفاده می شود .برای تخمین مناسب مدل ها از یکی از روش های اثرات مشترک، اثرات ثابت واثرات تصادفی استفاده خواهد شد و برای انتخاب از بین روش بکارگیری داده های ترکیبی از آزمون F فیشر و برای تعیین نوع داده های تابلویی (اثرات مشترک و اثرات ثابت )ازآزمون هاسمن استفاده می شود و برای تجزیه و تحلیل داده ها واستخراج نتایج پژوهش ،نسخه spss21 مورد استفاده قرار گرفت.

لینک کمکی