فایل word بررسي تاثير محيط بيروني بر مديريت عملکرد در شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير محيط بيروني بر مديريت عملکرد در شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

موضوع مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی را در مدیریت سازمان ها شامل می شود .صاحب نظران مدیریت در سال های اخیر این واژه را جایگزین ارزیابی عملکرد کرده اند، به گونه ای که در درون فلسفه مدیریت عملکرد؛ سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین شایستگی ها و نقاط قوت و ضعف نیز نهفته است و می توان گفت این مفاهیم ابزاری برای استقرار و اجرای مدیریت عملکرد هستند. در این مقاله بررسی تاثیر محیط بیرونی بر مدیریت عملکرد در شرکت توزبع نیروی برق استان لرستان می باشد.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی /پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد .جامعه آماری پژوهش را تعداد N =238 نفراز کارکنان شرکت توزبع نیروی برق استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد n =149 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شده اند .در این پژوهش برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد سنجش محیط بیرونی هایر و همکاران (2007) و مدیریت عملکرد مایکل آرمسترانگ (1393) استفاده شده است .برای تجزیه وتحلیل داده های پژو هش از آزمون رگرسیون خطی ساده و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای spss وAmos استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محیط بیرونی بر مدیریت عملکرد تاثیر دارد.

لینک کمکی