فایل word بررسي تاثير مديريت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مديريت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور فایل word بررسي تاثير مديريت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره شش ساله در بازه زمانی 1393-1388 انجام شد که با اجرای روش حذف سیستماتیک از میان کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تعداد 131 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد .برای تجزیه تحلیل داده ها از روش های توصیف و تحلیل آماری استفاده شده است و با توجه به اینکه روش آزمون فرضیه ها مستلزم تحلیل همبستگی است و متغیروابسته از نوع صفر و یک می باشد برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است.متغیرهای به کار گرفته شده در این پژوهش اظهار نظر حسابرس، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری ، مدیریت سود از ، ) طریق اقلام واقعی (جریان نقد عملیاتی )، مدیریت سود از طریق اقلام واقعی (هزینه های تولیدی مدیریت سود از طریق اقلام واقعی (هزینه های اختیاری )می باشند،همچنین در این تحقیق از متغیر اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها، نسبت کل فروش به کل دارایی ها، نسبت حساب های دریافتنی به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به جمع حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و معکوس بین مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر حسابرس است،این در حالی است که این رابطه در مورد مدیریت سود از طریق اقلام واقعی (جریان نقد عملیاتی )و اظهار نظر حسابرس رابطه ای معنادار در جهت معکوس می باشد .همچنین بین هزینه های تولیدی و هزینه های اختیاری و اظهار نظر حسابرس رابطه ای معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی