فایل word بررسي تاثير يادگيري مشارکتي بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر بوانات در سال 91-90

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير يادگيري مشارکتي بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر بوانات در سال 91-90 :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی به شیوه شبه آزمایشی به کمک دو گروه گواه و کنترل میباشد . با توجه به این هدف، تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی و هر یک از مؤلفه های آن شامل احترام به دیگران، همکاری، انجام وظیفه، رعایت مقررات، انجام کار در برابر دیگران، دوست یابی، سؤال کردن، گوش دادن، مسئولیت پذیری، دادن جواب نه به دیگران و پذیرش جواب نه از دیگران و شرکت در فعالیت های گروهی مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر بوانات در سال 91-90 بوده اند که جمعا شامل 75 دانش آموز بوده که از بین آنان 49 نفر بصورت تصادفی به عنوان دانش آموز پایه پنجم ابتدایی و پرسشنامه واینلند مورد ارزیابی قرار گرفتند . گروه آزمایش به مدت 20 هفته تحت آموزش به شیوه مشارکتی قرار گرفت و گروه گواه نیز به شیوه معمول و سنتی مدارس تحت آموزش بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت .به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون T استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که روش تدریس مشارکتی در مقایسه با روش سنتی تدریس توانسته است مؤلفه های مهارت های اجتماعی شامل همکاری، انجام وظیفه، انجام کار در برابر دیگران، دوست یابی، سؤال کردن و شرکت در فعالیت های گروهی را بهبود بخشد .در حالی که روش یاددهی-یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی احترام گذاشتن به دیگران، رعایت مقررات، گوش کردن، مسئولیت پذیری و پذیرش جواب نه از دیگران تفاوتی با روش معمول تدریس نداشت .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آنست که روش یاددهی-یادگیری مشارکتی به عنوان یکی از روش های نوین تدریس می تواند تا حدودی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان مؤثر باشد.

لینک کمکی