فایل word بررسي تأثير بازاريابي ويروسي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير بازاريابي ويروسي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه با دسترسی عموم مردم به اینترنت و استفاده از این کانال ارتباطی تبدیل به بخش جداناپذیری از بازاریابی شده است. در سراسر دنیا به طور معمول از اینترنت برای پیدا کردن محصولات و دیگر خدمات استفاه می کنند.این امر شرکت ها را موظف به یافتن شیوه ای مبتکرانه در جهت پاسخگویی به درخواست های مشتریان و ایجاد روندی موثر بر وفاداری مشتریان نموده است که از اهم روش های جدید و موثر بازاریابی می توان به بازاریابی ویروسی اشاره نمود، که در آن یک پیام تبلیغاتی توسط رسانه های مختلف مانند ایمیل،وب سایت ،و به تازگی تلگرام از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. تحقیق حاضر متشکل از 165 نمونه در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ری نیمه دوم سال تحصیلی 1394 می باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از پرسشنامه در جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. شیوه تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزار spss،و آزمون های کولموگروف اسمیرتوف و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در نهایت روابط معناداری میان تمامی تمامی فرضیات در نظر گرفته شده و در تحقیق مشاهده گردید.

لینک کمکی