فایل word تاثير دو روش آموزش مداخله اي سخنراني (Lecture ) و Gold fish bowl Model در زمينه مهارت هاي ارتباطي بر آگاهي و نگرش دانشجويان رشته مديريت اجرايي (MBA) )درموسسه آموزش عالي آزاد برهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير دو روش آموزش مداخله اي سخنراني (Lecture ) و Gold fish bowl Model در زمينه مهارت هاي ارتباطي بر آگاهي و نگرش دانشجويان رشته مديريت اجرايي (MBA) )درموسسه آموزش عالي آزاد برهان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یادگیری و کسب مهارت های ارتباطی مؤثر، نقش مهمی در کارایی فعالیتها و عملکرد سازمان دارد .از طرفی فراگیری و آموزش اثربخش آن نیز ارتباط مستقیمی با ویژگی های افراد و چگونگی شیوه آموزش آن دارد . لذا با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و Goldfish bowl model در زمینه مهارت های ارتباطی بر آگاهی و نگرش دانشجویان انجام گرفته است .این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی Semi Experimental است و جامعه مورد بررسی شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته مدیریت اجرایی MBA در موسسه آموزش عالی آزاد برهان در سال 1394 می باشد که با استفاده از سرشماری بر روی 20 نفر (دوگروه 10 نفری) از دانشجویان صورت گرفته است .گروه اول به روش سخنرانی و گروه دوم به روش Goldfish bowl در زمینه مهارت ارتباطی مورد آموزش قرار گرفتند .ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته سه قسمتی (مشتمل بر سولات دموگرافی (7سوال)، آگاهی سنجی (مشتمل بر 12 سوال بسته و 2 سوال باز پاسخ می باشد و سوالات نگرش سنجی (18 سوال بسته در پنج گزینه مربوط به مقیاس لیکرت ) وده که پس از تعیین روایی و پایایی آن ، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی (نظیر فراوانی، درصد،میانگین و انحراف معیار ، آزمون من ویتنی یو، ویلکاکسون ، کای دو ) در محیط نرم افزار SPSS 16 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که سطح آگاهی و نگرش در قبل از آموزش مهارتهای ارتباطیدر دو گروه آموزشی اختلاف معنی داری ندارد.p >0/05 . ولیکن میانگین نمرات آگاهی و نگرش بعد از ارائه آموزش در هر دو گروه سخنرانی Goldfish bowl افزایش معنی داری یافته بود. p<0/05 که میزان این افزایش (سطح آگاهی و نگرش) در گروه آموزش به شیوه Goldfish bowl از گروه تدریس به روش سخنرانی بطور معنی داری بیشتر می باشد. لذا با توجه به عدم آگاهی کافی دانشجویان از اصول مهارتهای ارتباطی و نیز ضرورت آموزش و یادگیری این مهارت به افراد ، لذا پیشنهاد میگردد تا مدیران موسسات آموزشی و سازمانها نسبت به تدوین برنامه آموزشی مدون برای افراد در زمینه آموزش مهارت های ارتباطی اقدام نماید. از سوی دیگر با توجه به اثربخشی بیشتر روش Goldfish bowl نسبت به سخنرانی در آموزش مهارتهای ارتباطی، پیشنهاد میشود این شیوه و دیگر شیوه های آموزش فعال ، بیشتر مورد توجه مسئولین و طراحان آموزشی و مدرسین قرار گیرد.

لینک کمکی