فایل word تاثير کارآفريني بر دانشجويان مطالعه موردي دانشگاه گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کارآفريني بر دانشجويان مطالعه موردي دانشگاه گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل ایجاد کننده کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیلان سامان یافته است .این پژوهش از تن از دانشجویان 352 نوع کمی و کیفی و به شیوه علی-مقایسه ای و از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل تعداد دانشگاه گیلان در سه گروه هنر، مدیریت و فنی و مهندسی و سه مقطع تحصیلی می باشد .ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است که به طور همزمان از ابزار مصاحبه عمیق و کیفی با جمعی از استادان برای برآورد چگونگی تاثیر سه شاخص دانشگاهی بر ایجاد کارآفرینی در دانشجویان این دانشگاه استفاده گردیده است .نتایج حاصل از پرسشنامه به کمک آزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر کارآفرینی در دانشجویان این دانشگاه تاثیری ندارد اما شاخص های محتوای درسی و فضای دانشگاهی بر کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیلان موثر هستند.

لینک کمکی