فایل word تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي و ويژگي هاي شرکتي بر کيفيت گزارشگري مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي و ويژگي هاي شرکتي بر کيفيت گزارشگري مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه طبق مطالعات صورت گرفته گزارشگری مالی در ارزش و اعتبار سازمان بسیار مهم می باشند، برای این منظور مدیران باید بخوبی از تاثیر متغیرهایی که می تواند بر گزارشگری مالی سازمان تاثیر بگذارند ،آگاه باشند تا با نگرشی صحیح ،اقداماتی آگاهانه و برخاسته از نظریات علمی در راستای دستیابی به یک گزارشگری بهینه انجام دهند. عوامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارشگری می توانند متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص شرکتی باشند .متغیرهای کلان در این پژوهش شامل نرخ ارز ، نرخ تورم ،نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی می باشند و ویژگی های شرکتی شامل ؛ سرمایه در گردش سازمان ، اندازه شرکت ، اهرم مالی می باشد .هدف این پژوهش، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است .در این پژوهش، برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از مدل فرانسیس و دیگران (2005) استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .که با روش حذفی، 91 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند، دوره زمانی پژوهش سال های 1384 تا 1392 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و آزمون همبستگی اسپیرمن بهره گیری شده است .نتایج آزمون نشان می دهد متغیرهای کلان اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تاثیری ندارد و از بین متغیرهای کلان اقتصادی ،همبستگی غیرمستقیم و متوسطی بین تولید ناخالص داخلی و کیفیت گزارشگری مالی وجود ارد .و ویژگی های خاص شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تاثیردارد،و از بین متغیرهای ویژگی های خاص شرکتی بجز سرمایه در گردش، همبستگی معنی داری بین اهرم مالی و اندازه شرکت با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد .

لینک کمکی