فایل word تأثير انگيزه هاي استفاده از خدمات پيام کوتاه بر نگرش نسبت به تبليغات (مطالعه موردي شرکت ايرانسل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير انگيزه هاي استفاده از خدمات پيام کوتاه بر نگرش نسبت به تبليغات (مطالعه موردي شرکت ايرانسل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش روزافزون کاربران تلفن همراه و استفاده از پیام کوتاه در راستای تبلیغات، موجب گردید تا تلفن همراه به عنوان یک رسانه جدید و کاربردی در جهت بازاریابی نوین مطرح گردد .یکی از موانع اثر بخشی این تبلیغات، عدم توجه به پیام های تبلیغاتی دریافتی و اجتناب از آن ها توسط کاربران می باشد .در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین نگرش و و رفتار مخاطبان پیام های تبلیغاتی و عوامل مؤثر بر نگرش پرداخته شده است .بدین منظور مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش طراحی و آزمون گردید. داده های لازم با پرسشنامه ای به روش نمونه برداری به صورت تصادفی ساده و 21 سوال از 247 نفر گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید .با توجه به نتیجه حاصل شده از آزمون K-S مشخص گردید که داده ها به صورت غیر نرمال می باشند .بنابراین برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .با آزمون فرضیه ها رابطه مستقیم نگرش بر رفتار مورد تأیید قرار گرفت .همچنین با توجه به مدل طراحی شده عوامل مؤثر بر نگرش که عبارتند از حاوی اطلاعات بودن، قابل اعتماد بودن، کسب اجازه و شخصی سازی پیام می باشند، تأثیر مثبت و مستقیمی بر نگرش مخاطبان داشته و مورد تأیید قرار گرفتند .بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود تا سازمان ها به، به روز بودن و با محتوا بودن پیام ها و جلب اعتماد کاربران توجه نمایند و پیام های تبلیغاتی را با توجه به نیاز مخاطبان طراحی کنند و حتما برای ارسال آن ها از مخاطبان اجازه بگیرند.

لینک کمکی